Spoon, Porcelain White

$7.20/dozen

White porcelain spoon.

dozen