Spoon, Soup

$6.84/dozen

Stainless steel soup spoon with Deluxe Mirror finish.
($6.84/dozen)

dozen