Spoon, Soup

$6.48/dozen

Stainless steel soup spoon with Deluxe Mirror finish.
($6.48/dozen)

dozen