Rocks, 8.5 oz. Riedel Spey Old Fashion

$9.00/dozen

Flat bottomed, short Riedel Spey styled old fashioned rocks glass, approximate volume to rim is 8.5 oz.
($9.00/dozen)

dozen

Photos