Spoon, Porcelain White

$7.80/dozen

White porcelain spoon.

dozen