Spoon, Porcelain White

$6.00/dozen

White porcelain spoon.
($6.00/dozen)

dozen