Spoon, Porcelain ‘Mini’ Kiwi

$9.00/dozen

Kiwi green mini porcelain spoon.

dozen