Bowl, Mini Oval 5″ (White)

$6.24/dozen

5″ white mini oval bowl; compatible with mini fork and coffee/demi-tasse spoons.
($6.24/dozen)

dozen

Photos