Bowl, Mini Oval 5″ (White)

$6.60/dozen

5″ white mini oval bowl; compatible with mini fork and coffee/demi-tasse spoons.
($6.60/dozen)

dozen

Photos