Bowl, Mini Oval 5″ (White)

$7.80/dozen

5″ white mini oval bowl; compatible with mini fork and coffee/demi-tasse spoons.

dozen

Photos